Menu
International Computer Driving Licence
HlavníLektořiDalší doplňkové informace…CeníkPráva při zkoušcePovinnosti při zkoušceGDPR

Povinnosti při zkoušce

Povinnosti zájemců, účastníků a absolventů zkoušek ECDL

 1. Povinností účastníka ECDL zkoušek je ujistit se, že zkoušky organizuje středisko s platnou akreditací, že zkoušky probíhají v akreditované testovací místnosti a že zkoušky vede akreditovaný tester (středisko, testovací místnost a tester musí být zveřejněni v odpovídajícím oficiálním seznamu akreditovaných subjektů na www.ecdl.cz).

 2. Každý účastník ECDL zkoušek je povinen před absolvováním zkoušky vlastnit příslušný (vhodný) ECDL index a pokud není předem dohodnuto jinak, uhradit středisku cenu za poskytované služby.

 3. Ztratí-li účastník svůj ECDL index, je povinen oznámit tuto skutečnost středisku, u kterého index zakoupil.

 4. Účastník musí být na každou zkoušku předem přihlášen. Žádosti účastníka, který by chtěl v průběhu termínu testování složit zkoušku z dalšího modulu, na kterou nebyl přihlášen, nelze vyhovět.

 5. Účastník zkoušek je povinen poskytnout středisku svůj písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace k ECDL zkouškám, související evidence a případného vystavení příslušných ECDL dokladů (jméno, příjmení, datum narození a pohlaví). Bez tohoto souhlasu nemůže být účastník ke zkouškám ECDL připuštěn.

 6. Účastník je před zahájením ECDL zkoušek povinen umožnit vedoucímu testování kontrolu své totožnosti. K tomuto účelu je povinen předložit platný průkaz totožnosti (pas, OP nebo ŘP) a předat platný Index ECDL. V případě zjištění závažných nesrovnalostí při kontrole dokladů má středisko právo ECDL index zadržet a účastníka ke zkoušce nepřipustit.

 7. Účastník je povinen stvrdit svým podpisem, že převzal písemné zadání testu, že je seznámen s právy a povinnostmi účastníka zkoušek ECDL.

 8. Jakmile účastník obdrží písemné zadání testu, nesmí opustit testovací místnost, jinak je jeho zkouška automaticky hodnocena jako neúspěšná. Výjimkou může být pouze krátkodobé opuštění místnosti pod dozorem jiného akreditovaného testera, pokud je tento vedoucímu testování k dispozici.

 9. Účastník je povinen respektovat veškeré pokyny vedoucího testování, které v průběhu zkoušek vydá. Pokud účastník bude narušovat průběh zkoušky, vystavuje se nebezpečí, že vedoucí testování prohlásí jeho zkoušku za neplatnou.

 10. V průběhu zkoušky je účastník povinen pracovat pouze s materiály, které obdržel od vedoucího testování. Nesmí používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, může však nahlížet do informací poskytovaných funkcí Nápověda příslušné programového produktu použitého k testování.

 11. Účastník nesmí v průběhu zkoušky používat informace ze sítě internet, pokud není předem pro konkrétní modul stanoveno jinak.

 12. V průběhu zkoušky nesmí účastník komunikovat se svým okolím a nesmí mít k dispozici mobilní telefon nebo jakékoli jiné komunikační nebo záznamové zařízení.

 13. Praktické testové úkoly je účastník povinen vypracovávat v pořadí od prvního k poslednímu úkolu. Jednotlivé úkoly na sebe mohou navazovat.

 14. Účastník je povinen odevzdat vypracované testové úlohy do stanoveného časového limitu příslušného ECDL programu. Vypracované testové úlohy odevzdané po tomto limitu nemohou být přijaty a příslušná zkouška bude prohlášena za neplatnou.

 15. Veškeré materiály, které účastník před zkouškou obdržel, je povinen v pořádku vrátit vedoucímu testování, a to ještě před opuštěním testovací místnosti (do papírového zadání testu nesmí cokoli zapisovat). Žádná část zadání testu ani pracovních souborů nesmí být během ani po skončení zkoušky z testovací místnosti odnesena nebo odeslána.

 16. Pro získání kteréhokoliv typu ECDL Certifikátu musí účastník úspěšně absolvovat všechny požadované zkoušky v časovém rámci kratším než 3 roky (výjimkou je pouze certifikát ECDL Profile, kde časový rámec není nijak omezen). Nejstarší úspěšně absolvované testy, které přesahují tento rámec, nelze jako podklad pro vystavení příslušného ECDL certifikátu započítat.

 17. Účastník je povinen udržovat v tajnosti všechny informace o věcném obsahu zkoušky, kterou absolvoval.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde