Menu
International Computer Driving Licence
HlavníLektořiDalší doplňkové informace…CeníkPráva při zkoušcePovinnosti při zkoušceGDPR

Práva při zkoušce


Práva zájemců, účastníků a absolventů zkoušek ECDL

 1. Účastník ECDL zkoušek (dále jen účastník) může skládat zkoušky z libovolných modulů ECDL ve vybraném akreditovaném testovacím středisku ECDL (dále jen středisko), a to třeba každý modul v jiném středisku. Přitom ne každé středisko však nabízí zkoušky ze všech ECDL modulů. Termín a podmínky, za kterých může účastník absolvovat zkoušku nebo zkoušky ve vybraném středisku, jsou předmětem dohody mezi účastníkem a tímto střediskem.

 2. Účastník může zakoupit potřebný licenční doklad (ECDL index) u střediska, u kterého je přihlášen na zkoušky, případně u administrativy ECDL-CZ.

 3. Pokud účastník ztratí ECDL index, má právo požádat středisko o vystavení duplikátu tohoto indexu, a to včetně záznamů o úspěšně vykonaných zkouškách.

 4. Účastník má právo skládat zkoušky z vybraných modulů ECDL v libovolném pořadí, a to i v případě, že u případné předchozí zkoušky neuspěl.

 5. Účastník má právo v průběhu jednoho termínu testování složit zkoušku nebo zkoušky z těch modulů ECDL, na které byl předem přihlášen.

 6. Skládá-li účastník v jednom termínu zkoušky z více modulů ECDL, má právo je absolvovat v pořadí, na kterém se předem s vybraným střediskem dohodl.

 7. Účastník má právo se na každou další zkoušku z libovolného modulu ECDL až po vrácení ECDL indexu střediskem. Pokud není se střediskem dohodnuto jinak, pak má účastník právo na vrácení ECDL indexu do 7 kalendářních dnů od absolvování poslední zkoušky.

 8. Účastník má právo zvolit si pro svou zkoušku libovolnou testovací platformu (technické a programové prostředí), kterou vybrané středisko nabízí, a to pro každý konkrétní vybraný ECDL modul.

 9. Účastník má právo od zkoušky na poslední chvíli odstoupit s tím, že nepřevezme zadání. Taková zkouška nebude hodnocena jako neúspěšná a nebude o ní proveden žádný záznam. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za ECDL index nebo za služby střediska.

 10. Účastník má právo kdykoliv v průběhu zkoušky tuto ukončit. Taková zkouška bude hodnocena jako neúspěšná. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za ECDL index nebo za služby střediska.

 11. Účastník má právo být předem seznámen s konvencemi v textu zadání zkoušky, s umístěním pracovních souborů a dat, se způsobem tisku v testovací místnosti a se všemi specifickými okolnostmi a podmínkami testovací místnosti, které mohou ovlivnit jeho schopnost úspěšně absolvovat ECDL zkoušky.

 12. Účastník má právo na 45 minut času (program ECDL Core), resp. na 60 minut času (program ECDL Advanced a e-Citizen) pro každou ECDL zkoušku. V případě přerušení zkoušky z důvodu výskytu účastníkem nezaviněných, ale operativně řešitelných technických a organizačních problémů, má účastník právo na adekvátní prodloužení tohoto časového limitu. V případě operativně neřešitelných problémů má účastník právo na náhradní zkoušku na náklady střediska.

 13. Účastník má právo kdykoliv v průběhu zkoušky oslovit vedoucího testování a požádat o bližší vysvětlení zadání kterékoli úlohy, kterému nerozumí. Čas strávený konzultací zadání mu nebude započítán do celkového časového limitu zkoušky.

 14. Účastník má právo na anonymní hodnocení výsledků svých zkoušek.

 15. Účastník má automatické právo na informaci o výsledcích svých zkoušek, a to pouze v rozsahu: „modul: uspěl/neuspěl“. Pokud účastník výslovně požádá středisko, má právo na informaci o % úspěšnosti z každé absolvované zkoušky.

 16. Účastník má právo na to, aby neúspěšně absolvovaná zkouška nebyla zaznamenána do ECDL indexu a aby o jeho neúspěšných výsledcích nebyla informována žádná třetí strana (pokud není předem dohodnuto jinak). Pro účely evidence a dodržení standardů kvality je neúspěšný výsledek zaregistrován pouze v informačním systému pro ECDL testování (WASET).

 17. Účastník má právo vyjádřit své připomínky nebo námitky proti postupu použitému v jeho případě či proti hodnocení výsledků své zkoušky. Připomínky nebo námitky je třeba vznést prokazatelně, tj. písemně ve středisku, kde dotčenou zkoušku absolvoval, vyšší instanci pak představuje ČSKI jako garant kvality konceptu ECDL v ČR.

 18. Pokud účastník úspěšně složí všechny zkoušky požadované pro vydání certifikátu ECDL Core, certifikátu ECDL Expert, certifikátu e-Citizen, má automaticky právo na vystavení příslušného certifikátu, aniž by o toto vystavení musel výslovně žádat. Středisko, u kterého účastník úspěšně absolvoval poslední potřebnou zkoušku, automaticky objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému účastníkovi předán prostřednictvím tohoto střediska.

 19. Pokud účastník úspěšně složí zkoušky požadované pro vydání certifikátu ECDL Start, certifikátu ECDL Profile nebo certifikátu ECDL Advanced, má právo požádat středisko o vydání příslušného certifikátu. Středisko objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému účastníkovi předán prostřednictvím tohoto střediska.

 20. Vyskytne-li se chyba v datech účastníka v některém z vydaných dokladů, má účastník právo na reklamaci, kterou musí uplatnit u střediska, který mu daný doklad předalo.

 21. Účastník má právo na zákonem stanovenu ochranu osobních údajů, které na základě své přihlášky ke zkoušce poskytne středisku.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde