Menu
Realitní zprostředkovatel
HlavníKomisařiKvalifikační standardPrůběh zkouškyVystavení opisu a stejnopisuSekce pro přihlášené ke zkoušce

Kvalifikační standard

1.       Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit

a)       Prokázat znalost zákona o realitním zprostředkování

b)      Prokázat znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí

c)       Prokázat znalost ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až třetí

d)      Prokázat znalost nezbytných náležitostí základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele

e)      Prokázat znalost ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až čtvrté (hlava 1)

f)        Prokázat znalost ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí

g)       Prokázat znalost v základních daňových předpisech (daňové minimum) při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí

h)      Prokázat znalost ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6-8

i)        Prokázat znalost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení souvisejících s činností realitního zprostředkovatele


2.       Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

a)       Orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci, související s činností zprostředkovatele v oblasti realit

b)      Posoudit a zhodnotit stav nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace

c)       Vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem

d)      Popsat alespoň tři základní typy staveb a alespoň dva typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí

e)      Rozlišit a popsat základní stavební prvky

f)        Popsat alespoň pět nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu

g)       Vysvětlit procesy a možnosti získání stavební dokumentace a popsat způsoby ověření její správnosti, komplexnosti a relevance


3.       Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele

a)       Orientovat se v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci

b)      Orientovat se v oblasti inzertních médií (tištěná, elektronická)

c)       Navrhnout využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci

d)      Vytvořit inzerát nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci


4.       Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

a)       Popsat aktuální stav realitního trhu a jeho vývojové tendence

b)      Vysvětlit postupy a procesy při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci

c)       Vyhledat s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informací zdrojů poptávanou nemovitou věc (například dům, byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.)

d)      Vyhledat všechny dostupné relevantní informace (dokumenty) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databázi s využitím informačních technologií a dle zadání

e)      Provést analýzu všech získaných informací o nemovité věci a doporučit optimální postup při jejím prodeji/koupi, nájmu

f)        Vést obchodní jednání o zvolené nabídce nemovité věci

g)       Popsat náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a roli realitního zprostředkovatele v tomto procesu

h)      Popsat postupy při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci

i)        Popsat pravidla, formální náležitosti a možnosti organizačního zajištění prohlídky nemovité věci

j)        Uvést minimálně 1 rozdíl v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo, která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí


5.       Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele

a)       Popsat a na modelovém případu aplikovat základní náležitosti Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele


6.       Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

a)       Prokázat znalost finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem – možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů, role spoluručitele

b)      Vysvětlit faktory, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí

c)       Popsat tři metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí

d)      Stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

e)      Popsat možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí

f)        Popsat postup žadatele při získání hypotečního úvěru a uvést základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu a výše příjmu

g)       Popsat možný postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde