Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůSprávní poplatkyPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu

Typ kurzu:jednodenní (9:00 – 16:00 h)
Termín konání:15.5.2022
Lektor:kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Literatura:vlastní
Kurzovné: 3.000,- Kč včetně DPH 21 %
(přednáška, skripta, oběd, nealkoholické nápoje, prezentace PowerPoint)

Upozornění:

Dne 1. září 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 120/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Anotace kurzu:

Pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách lodí zapsaných v plavebním nebo námořním rejstříku České republiky musí být stanici obsluhující osoba podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů držitelem platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení, nebo v případě právnické osoby musí být zajištěno, aby obsluhu těchto zařízení prováděla pouze osoba, která průkaz má.

Tento kurz připravuje účastníky ke zkoušce odborné způsobilosti k získání:

·       OFV – Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby

·       OFP – Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

·       VFN – Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty

Kurz má přípravný charakter, kdy vlastní zkoušku provádí Český telekomunikační úřad.

Zkouška odborné způsobilosti:

   Žadatel o zkoušku odborné způsobilosti vyplní předepsaný tiskopis [PDF], k této přiloží jednu aktuální fotografii formátu 35x45 mm (technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu) a dále potvrzení o uhrazení správního poplatky ve výši 600,- Kč.

   Ke zkoušce ČTÚ zve písemně nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky. ČTÚ sice přihlíží k žadatelem požadovanému termínu pro účast na zkoušce, ale žadatelé jsou na zkušební termín zapisovaní podle pořadí došlých žádosti a kapacitních možností zkušebních místností. V případě zapsání žadatele do zkušebního termínu, pošle ČTÚ 14 dnů přede dnem konání zkoušky e-mailem žadateli pozvánku ke zkoušce. Termíny konání zkoušek jsou vyhlašovány nejméně 30 dnů předem na webových stránkách ČTÚ. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko). Zkouška se koná dle [Zkušebního řádu].

   Námořní akademie ČR s.r.o. zařizuje absolventům kurzu bezplatně přihlášení ke zkoušce odborné způsobilosti, kdy s těmito vyplní v rámci samotného kurzu žádost a zajistí její následné předání na ČTÚ. V takovém případě je však nutné na kurz s sebou přinést 1 ks fotografie + 600,- Kč na úhradu správního poplatku.

Úhrada správního poplatku je možná buď:

a)       poštovní poukázkou (k žádosti se přikládá fotokopie ústřižku složenky);

b)      bankovním převodem (k žádosti se přikládá potvrzení o uskutečnění platby);

c)       vylepením kolkové známky.

Podklady pro provedení plateb:

Bankovní účet:                 3711-60426011/0710

Variabilní symbol            4300DDMMRR (DD – den, MM – měsíc, RR – poslední dvojčíslí roku narození)

Konstantní symbol          1148 pro platbu bankovním převodem; 1149 pro platbu poštovní poukázkouProhlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde