Menu
Radiooperátor pro námořní službu
HlavníLektořiDruhy průkazůPrůběh zkoušky odborné způsobilostiOpravná zkouškaDuplikát průkazuProdloužení průkazuSEKCE PRO ÚČASTNÍKY KURZU [VSTUP]

Prodloužení průkazu


Před uplynutím doby, na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je možné na formuláři [PDF] písemně požádat ČTÚ o prodloužení platnosti průkazu a to nejpozději 1 měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

K žádosti je třeba doložit:

  1. potvrzení, resp. čestné prohlášení (jsou součástí žádostí), že žadatel pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba;

  2. oboustrannou kopii platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla (vůdce rekreačního plavidla, průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty…), avšak pouze v případě, kdy praxi v minulém období žadatel dokládá jen čestným prohlášením a nikoliv potvrzením např. zaměstnavatele;

  3. jednu aktuální fotografii formátu 35 x 45 mm, přičemž technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu;

  4. kopií stávajícího průkazu;

  5. potvrzením o úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč. Podklady pro platbu jsou stejné jako pro žadatele o zkoušku odborné způsobilosti kromě variabilního symbolu, který je nutno použít ve formátu 4400DDMMRR.


Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzení, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na níž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatek ve výši 400,- Kč. Ve formuláři žádosti se zatrhne „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ a důvod vydání průkazu se vybere „Vydání nového průkazu do jednoho roku po propadnutí doby platnosti původního průkazu“.

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde